REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU INTERNETOWEGO OLEOE.PL


 1. Administratorem serwisu internetowego Oleoe.pl („Serwis”) i Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest AB OVO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac solny 14/3, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod pozycją KRS 0000533761, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych w pełni opłacony („Administrator” lub „Usługodawca”).


 1. Administrator poprzez niniejszy Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną („Usługi”) polegające m. in. na zawieraniu z Użytkownikami („Użytkownik” lub „Usługobiorca”) umów na pakiet usług („Pakiet Usług”), określonych w umowie („Umowa”), jaką zawiera Użytkownik poprzez proces rejestracji w Serwisie (potwierdzenie zapoznania się z ofertą – „Oferta”) i zaakceptowanie Oferty (zawarcie Umowy) poprzez aktywację Pakietu Usług (kliknięcie linka w mailu potwierdzającym rejestrację).


 1. Użytkownikiem Serwisu, w zakresie zawierania Umów, może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę jako przedsiębiorca „Przedsiębiorca” – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (osoba fizyczna figurująca jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, „CEIDG” – na dzień aktywacji usługi).


 1. Administrator i Użytkownik w ramach zawieranych Umów („Pakiet Usług”) są nazywani łącznie stronami („Strony”).


 1. Serwis w zakresie zawierania Umów nie jest adresowany do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego („Konsument”) i jego Usługobiorcą ani też Stroną Umowy nie może być Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


 1. Rejestracja w serwisie i zawarcie Umowy przez Użytkownika obejmuje 30-to dniowy okres próbny („Okres Próbny”), który jest całkowicie bezpłatny.


 1. Usługi polegają między innymi na dodawaniu linków (“Pakiet Linków”) w różnych serwisach i katalogach internetowych ( przykładowo: 500 linków – „Usługa Moc 500”), co może pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie promowanej strony Użytkownika („Promowana Strona”). Ponadto Serwis oferuje Usługę Wizytówka („Usługa Wizytówka”).


 1. Usługa dodawania linków jest raportowana w cyklu miesięcznym („Raport Miesięczny”), dzięki czemu Usługobiorca jest dokładnie informowany o wykonanych przez Usługodawcę Usługach.


 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji co do funkcjonowania serwisu, jak i co do realizacji Umowy, na zasadach określonych w Umowie oraz przesyłanych Raportach Miesięcznych.


 1. Reklamacje do Administratora w zakresie świadczenia przez niego usług drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą być zgłaszane na adres kontakt@oleoe.pl - nie dotyczy to reklamacji dotyczących Pakietu Usług – w tym zakresie procedura reklamacji jest ustalona przez Strony w ramach zawieranej Umowy (po akceptacji przez Użytkownika Oferty).


 1. W razie gdyby postanowień Umowy nie dało się pogodzić z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy Umowy jako bardziej szczegółowe (lex specialis derogat legi generali). W pozostałym zakresie należy stosować przepisy niniejszego Regulaminu, o ile da się je pogodzić z postanowieniami Umowy.